Reklama

Polska

Ks. prof. Henryk Wejman biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Ks. prof. Henryk Wejman, 54-letni dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

[ TEMATY ]

biskup

bp Henryk Wejman

Ks. Robert Gołębiowski

Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman

Publikujemy komunikat nuncjatury apostolskiej:

Ojciec Święty Franciszek

mianował ks. prof. Henryka Wejmana, dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti.

Reklama

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski
Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman, syn Feliksa (zm. 1986 r.) i Leonardy zd. Jakubowska, urodził się 17 XII 1959 r. w Choszcznie. Ma dwóch braci Zdzisława i Grzegorza, kapłana.

Reklama

Egzamin dojrzałości zdał w 1978 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Choszcznie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i w Szczecinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 IV 1984 r. w katedrze pw. św. Jakuba Ap. w Szczecinie z rąk bp. prof. Kazimierza Majdańskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu. W latach 1986-1990 odbył studia specjalistyczne z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza Angelicum w Rzymie (licencjat teologii, Rzym 13.02.1988 r., rozprawa: L’obbedienza del sacerdote riguardo al vescovo alla luce del decreto conciliare Presbyterorum Ordinis, Roma 1988, pp. 138 [Posłuszeństwo kapłana wobec biskupa w świetle soborowego dekretu o posłudze i życiu kapłanów, Rzym 1988, ss. 138]). 15 I 1990 r. przedstawił dysertację doktorską nt. Formazione all’obbedienza sacerdotale alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II, Roma 1990, pp. 222 (Formacja do posłuszeństwa kapłańskiego w świetle doktryny Soboru Watykańskiego II, Rzym 1990, ss. 222); 19.11.1991 r. nostryfikacja rozprawy doktorskiej - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii.

Po powrocie z Rzymu do kraju, w latach 1990-1991, pełnił funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Szczecinie; w tym czasie pełnił też funkcję proboszcza w parafii pw. św. Kazimierza w Szczecinie (1991). W kolejnych dwóch latach był proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta w Szczecinie. Od 1993 r. rozpoczął pracę w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie na stanowisku ojca duchownego. W tym czasie przygotowywał rozprawę habilitacyjną. 19 VI 1997 r. odbył kolokwium habilitacyjne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (habilitacja w zakresie teologii duchowości, rozprawa: Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego, Szczecin 1997, ss. 316, zatwierdzona: 24.02.1998 r.).

Począwszy od 1998 r., pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego, najpierw na Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Filozofii (1998-1999), a następnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu (1999-2003). Na tej uczelni pełnił też funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego. 21 X 2003 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Z chwilą powstania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego został na nim kierownikiem Katedry Teologii Moralnej i Duchowości (1 I 2004 r.); od 1.07.2004 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1 IX 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienia: Nagroda Rektora UAM w Poznaniu za osiągnięcia w dziedzinie nauki - 2000 i 2003, Nagroda Rektora US za osiągnięcia w dziedzinie nauki - 2006.

Organizacje: Stowarzyszenie Teologów Duchowości Polskich - członek od 1990, Rada Naukowa Roczników Teologicznych (Lublin) - od 2001; Komisja Bioetyczna PAM w Szczecinie - od 2008, Państwowa Komisja Akredytacyjna - ekspert (nauki teologiczne) od 2008.

Ksiądz Profesor jest autorem 21 książek (w tym 2 w języku włoskim i 2 w językach: francuskim i niemieckim) i 223 artykułów naukowych oraz promotorem licznych prac doktorskich i bardzo licznych magisterskich i licencjackich. Przygotował 2 recenzje projektu badawczego do Komitetu Badań Naukowych. Brał czynny udział w licznych sympozjach krajowych i międzynarodowych.

Specjalnością naukową Księdza Profesora jest: duchowość miłosierdzia, duchowość stanów życia, duchowość diecezjalna, metodologia teologii duchowości. Obecne zainteresowania Księdza Profesora koncentrują się wokół wyzwań kulturowych i metodologicznych stojących przez współczesną teologią duchowości. W nich bazuje na dwóch zasadach. Pierwsza z nich dotyczy uwarunkowań filozoficznych teologii duchowości (potrzeba jedności poznania rozumowego i poznania wiary), a druga - stosunku do tradycyjnych metod teologii duchowości. Wpierw chodzi o taką formułę pracy teologicznej, która w tym coraz bardziej pluralistycznym świecie uwzględniałaby uwarunkowania środowiska i kontekst wiary, wobec której teologia z natury swej ma służebny charakter. A następnie chodzi o taki sposób uprawiania teologii duchowości, który przeniknąłby duszę człowieka i doprowadził go do doświadczenia zbawczej obecności Chrystusa tu i teraz.

Specjalność: jedność poznania rozumowego i poznania wiary, uwarunkowania antropologiczne, kulturowe i społeczne duchowości człowieka; podmiotowy wymiar doświadczenia duchowego; możliwość stosowania fenomenologii w teologii duchowości.

Hobby: piłka nożna, pływanie siatkówka, muzyka poważna, literatura piękna.

2014-11-22 12:01

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dzieci Fatimskie budują świętość rodzin

Niedziela szczecińsko-kamieńska 10/2020, str. VI

[ TEMATY ]

Msza św.

bp Henryk Wejman

dzieci fatimskie

Ks. Robert Gołębiowski

Mszy św. przewodniczył bp prof. Henryk Wejman

Objawienia w Fatimie są orędziem, które przekazała światu Matka Najświętsza, aby błagać o nawrócenie ludzkiego serca, o pokutę, wynagrodzenie za grzechy popełniane przez ludzkość. Wybrała trójkę portugalskich pastuszków, aby oni stali się przekazicielami fundamentalnych treści mających doprowadzić do nastania pokoju na całym świecie.

Orędzie to w błogosławiony sposób głoszone jest już od trzech lat w pierwszym sanktuarium Dzieci Fatimskich, funkcjonującym na os. Kasztanowym w Szczecinie-Załomiu. W sobotę 22 lutego br. wierni z parafii, ale także z archidiecezji zjednoczyli się na modlitwie podczas odpustu ku czci Świętych Fatimskich Pastuszków.

Sanktuarium w Szczecinie-Załomiu

Szczecińskie sanktuarium zadziwia cały świat swym duchowym przekazem i inicjatywami, które budzą szacunek w sferze budowania prawdy o fatimskim orędziu, będącym ciągle jeszcze zadaniem do wypełnienia przez współczesne pokolenie. Wielokrotnie opisywaliśmy dzieło, które powstało w Szczecinie-Załomiu dzięki wielkiemu heroizmowi i hartowi ducha ks. kan. Marka Maciążka, kustosza sanktuarium. Funkcjonujące sanktuarium, choć nieustannie doposażane, przez cały niemal rok tchnie duchem modlitwy.

Odpust

Ważne miejsce wśród wielu uroczystości zajmuje odpust ku czci św. Hiacynty i św. Franciszka Marto. Niezwykle ważne jest to, że przygotowaniem do tej chwili jest nowenna, a także ścisły post podejmowany w konkretnej intencji. W ubiegłym roku ponad 400 osób z parafii modliło się i pościło przez 24 godziny, wynagradzając za grzechy całego świata. W tym roku, o czym wspominaliśmy, zapowiadając odpust, idea postu została rozszerzona na parafie archidiecezji i objęła troskę o świętość życia rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci. Podczas wizyty kolędowej blisko 470 osób z parafii w Szczecinie-Załomiu zadeklarowało ks. Markowi wolę podjęcia postu i modlitwy. Czymś bardzo budującym jest to, że do tej grupy dołączyło ponad 150 osób z 20 parafii naszej archidiecezji! Ogromną wdzięczność za tę postawę wyraził ks. kan. Marek Maciążek na początku uroczystej Mszy św., której przewodniczył bp prof. Henryk Wejman w asyście kapłanów i licznych wiernych z terenu archidiecezji. Podkreślił wagę i znaczenie postu jako ofiary w czasach, gdy te wartości są degradowane i poniżane. Wprowadzając zaś wszystkich w atmosferę uwielbienia Boga za dar Dzieci Fatimskich, przytoczył m.in. słowa św. Hiacynty: „Gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, uczyniliby wszystko, aby zmienić sposób życia”, a także św. Franciszka: „Tak, kocham Boga! Ale On jest zasmucony z powodu tylu grzechów. Gdybym był zdolny rozweselić Go! Gdybym mógł Go pocieszyć!”.

Blisko 470 osób zadeklarowało podjęcie postu i modlitwy.

W słowie Bożym dostojny celebrans przypomniał hagiografię Świętych Pastuszków, szczególnie charyzmat cierpienia Hiacynty, by w ich kontekście uświadomić zebranym świętość życia sakramentalnych małżeństw, opartych na miłości jednej kobiety i jednego mężczyzny, ich wzajemną jedność, nierozerwalność oraz fundamentalną troskę o wychowanie dzieci na podbudowie wiary w Boga i zaszczepianiu trwałych wartości, które mają być wyznacznikiem ich życia.

Ksiądz biskup ukazał cechy prawdziwe miłującej Boga rodziny, która jest obecnie atakowana i zagrożona współczesnymi doktrynami i ideologiami. Wiele miejsca poświęcił na wskazanie dróg, jakimi mają się kierować obecne rodziny, aby naśladować Świętą Rodzinę z Nazaretu i wypełnić słowa przekazane przez Maryję Dzieciom Fatimskim odnośnie świętości życia naszych domowych wspólnot.

Na zakończenie odpustowej Eucharystii wobec Chrystusa Eucharystycznego odmówiono Litanię do Dzieci Fatimskich, a także Akt Ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi. Niezwykle wzruszającym momentem było końcowe, indywidualne błogosławieństwo udzielane przez księdza biskupa wszystkim obecnym dzieciom oraz ich rodzicom.

Rocznice

Bardzo podniośle obchodzony jest w sanktuarium czas rocznic objawień od maja do października, a także kolejne ważne uroczystości wrześniowe. Będą nimi 12 września – II Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci (uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 10), a dzień później – 13 września odbędzie się III rocznica konsekracji sanktuarium Dzieci Fatimskich. W imieniu kustosza ks. kan. Marka Maciążka serdecznie wszystkich zapraszamy do tego promieniującego łaskami miejsca.

CZYTAJ DALEJ

Benedykt XVI: małżeństwa homoseksualne i aborcja to znaki Antychrysta

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Grzegorz Gałązka

Homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak "duchowej siły Antychrysta" - to słowa emerytowanego papieża Benedykta XVI przytoczone w jego nowej biografii napisanej przez niemieckiego dziennikarza i jego literackiego współpracownika Petera Seewalda.

Obszerny tom z wypowiedziami Benedykta XVI ukaże się w Niemczech w poniedziałek, a w innych krajach - w kolejnych miesiącach. Papież Ratzinger otrzymał tom biografii pod tytułem "Życie" w dniu swych 93. urodzin 16 kwietnia.

Słowa emerytowanego papieża przytoczył konserwatywny amerykański portal Life Site News, a za nim w niedzielę włoski dziennik "La Repubblica", który kolejną wypowiedź nazwał "powrotem Ratzingera".

W rozmowie z Seewaldem powiedział on: "Sto lat temu każdy uznałby za absurd rozmowę o małżeństwie homoseksualnym".

"Dzisiaj ten, kto mu się sprzeciwia jest ekskomunikowany ze społeczeństwa" - stwierdził Benedykt XVI. To samo - dodał - odnosi się do "aborcji i tworzenia istot ludzkich w laboratorium".

"Współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo, a jeśli ktoś się mu sprzeciwia, jest karany przez społeczeństwo ekskomuniką" - oświadczył Benedykt XVI. (PAP)

sw/ mars/

CZYTAJ DALEJ

Patriarcha Cyryl broni Hagia Sophia: to początki naszej wiary

2020-07-07 18:04

[ TEMATY ]

Hagia Sophia

Turcja

patriarcha Cyryl

Osvaldo Gago / pl.wikipedia.org

Patriarcha Moskiewski zdecydowanie przeciwstawia się próbom przekształcenia bazyliki Hagia Sophia w meczet. Byłby to zamach na całą cywilizację chrześcijańską – czytamy w opublikowanym dziś oświadczeniu. Cyryl przypomina, że z tą świątynią ściśle są związane początki chrześcijaństwa w Rusi Kijowskiej.

Losy głównej świątyni chrześcijańskiego Konstantynopola wciąż nie zostały rozstrzygnięte. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan chce z niej zrobić meczet. Aktualnie sprawę rozważa najwyższy sąd administracyjny. Jego decyzja ma zapaść do 15 lipca.

Hagia Sophia została konsekrowana w 537 r. Do czasu wybudowania nowej Bazyliki św. Piotra w Rzymie, była największą świątynią chrześcijańską na świecie. Przez ponad 900 lat była główną bazyliką wschodniego chrześcijaństwa. W meczet została przekształcona dopiero w 1453 r. po zdobyciu Konstantynopola przez Turków. W 1934 r. Mustafa Kemal Atatürk, twórca laickiej i zorientowanej na Europę Turcji, przekształcił Hagia Sophia w muzeum.

Patriarcha Cyryl przypomina, że historia chrześcijaństwa w Rosji bezpośrednio wiąże się z tą świątynią. To właśnie pod wpływem opowiadań swych wysłanników o jej pięknie książę Włodzimierz podjął decyzję o chrzcie Rusi. Dlatego też dla każdego prawosławnego Rosjanina pozostaje ona wielkim sanktuarium chrześcijańskim. Przez wieki stanowiła też główne źródło inspiracji w kształtowaniu rosyjskiej duchowości.

Moskiewski patriarcha jest głęboko zaniepokojony postulatami niektórych tureckich polityków, którzy kwestionują aktualny, muzealny charakter świątyni, stanowiącej „jeden z najważniejszych zabytków kultury chrześcijańskiej”. Ostrzega on, że „rosyjski naród ze smutkiem i oburzeniem przyjmie jakąkolwiek próbę degradacji czy deptania tysiącletniego dziedzictwa duchowego Kościoła Konstantynopola”. Wyraża jednak nadzieję, że władze Turcji wykażą się rozwagą i zachowany zostanie neutralny status Hagia Sophia, co „pomoże w rozwoju wzajemnych relacji między narodem rosyjskim i tureckim oraz przyczyni się do umocnienia pokoju i międzyreligijnej zgody”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję